Algemenen voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Hommels en Brink goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2 Totstandkoming opdracht

 1. Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
 2. Hommels en Brink zal schriftelijk een offerte uitbrengen. Deze offerte geldt voor de daarin genoemde periode. De opdracht komt tot stand wanneer Hommels en Brink binnen de in de offerte genoemde periode een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Hommels en Brink toch met instemming van de opdrachtgever tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 3 Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

 1. Tussen Hommels en Brink en de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over persoon die de werkzaamheden zal uitvoeren, almede over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de uitvoering plaatsvindt.
 2. Hommels en Brink heeft het recht om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de opdracht.
 3. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde persoon gedurende langere tijd niet in staat is de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, wordt in overleg tussen Hommels en Brink en de opdrachtgever een andere consulent gekozen. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de keuze van de vervanger of er geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt staat he zowel de opdrachtgever als Hommels en Brink vrij de opdracht per aangetekende brief te beëindigen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.
 4. Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.
 5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en tussen Hommels en Brink en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, dan worden deze schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen bij de uitvoering

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Hommels en Brink tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hommels en Brink is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 2. Hommels en Brink zal zich inspannen om de opgedragen werkzaamheden op basis van de verkregen informatie naar beste inzicht en vermogen, vakkundig en adequaat uit te voeren.
 3. Hommels en Brink en de opdrachtgever informeren elkaar te allen tijde over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Hommels en Brink staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Hommels en Brink het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

 1. Hommels en Brink zorgt ervoor dat alle van de opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan bekend is dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Hommels en Brink zal vertrouwelijke gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dat niet zonder meer duidelijk is.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever.
 3. Hommels en Brink zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hommels en Brink, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Hommels en Brink en opdrachtgever hebben beide het recht om de opdracht tussentijds per aangetekende brief op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voorzover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.

Artikel 7 Prijs en betaling

 1. De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, een tarief per dagdeel dan wel tegen een vaste prijs.
 2. De in lid 1 genoemde tarieven worden jaarlijks aangepast, De duur en het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke tarief.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een tarief per uur of per dagdeel is afgesproken vindt facturering plaats op basis van het aantal uren of dagdelen dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed alsmede naar gelang de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer bij de opdrachtverlening een vast aantal uren of dagdelen is afgesproken zal nooit meer dan dat aantal worden gefactureerd.
 5. Wanneer het aantal uren of dagdelen bij de opdrachtverlening nadrukkelijk schattenderwijs is opgenomen, zal facturering van een overschrijding slechts plaatsvinden nadat daarover schriftelijk overeenstemming is bereikt.
 6. Wanneer de opgedragen werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt facturering periodiek plaats.
 7. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Ingeval binnen deze termijn niet wordt betaald, is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten zoals brieven, adviezen, memo’s, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten, modellen en schema’s zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van Hommels en Brink geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden geschiedt voor risico van de opdrachtgever

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden, dient hij dat Hommels en Brink terstond te melden.
 2. Hommels en Brink is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het bureau en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Hommels en Brink in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden voor het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Hommels en Brink is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Hommels en Brink en de door Hommels en Brink in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit lid bedoelde schade.
 4. De aansprakelijkheid van Hommels en Brink wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Hommels en Brink onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hommels en Brink ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Hommels en Brink is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren of niet deugdelijk presteren door Hommels en Brink.
 6. De in dit artikel 9 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Hommels en Brink.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hommels en Brink meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hommels en Brink vervalt door het enkele verloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Geschillenbeslechting

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Wanneer tussen Hommels en Brink en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan een rechtbank, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Dalfsen, februari 2021

 

Meer weten over onze methodiek?